Zaštita podataka

Zaštita podataka

Zaštita podataka

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA KORISNIKE, KLIJENTE, DOBAVLJAČE I POSLOVNE PARNTERE

1. Općenito
Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na način i obradu prikupljanja osobnih podataka od strane Motor Teh. Auto d.o.o. u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka; u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.g.) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kao našom obvezom.

Sva pitanja i inormacije vezane za ostvarenje Vaših prava koja proizlaze iz navedenih Zakona o zaštiti osobnih podataka i ove Izjave, možete realizirati elektroničkim putem na adresi: gdpr@suzuki-pula.com , odnosno telefonski na +385 52 540-422

2. Voditelj/Izvršitelj obrade osobnih podataka
Motor Teh. Auto d.o.o.,
Stiglicheva 24 52100 Pula, Republika Hrvatska
OIB: 22054463483
www.suzuki-pula.com
e-mail: ivan.poropat@suzuki-pula.com
Odgovorna osoba: Josip Bolković, Kaštanjer 89, 52100 Pula, OIB: 52601382746

3. Prikupljanje i obrada podataka
Prikupljanje podataka provodi se isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka u svrhu poduzimanja radnji sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora:
- Izrada ponuda
- Obavljanje probnih vožnji
- Održavanje vozila
- Prodaja originalnih i zamjenskih djelova, te autoservisne opreme
- Procjene vrijednosti vozila
- Korištenja zamjenskog vozila i/li usluge najma vozila
- Prodaja vozila
- Registracija vozila
- Obrade zahtjeva za naknadom štete iz osiguranja
- Pomoć pri kreditnom posredovanju
- Zastupanje prilikom sklapanja AO i KASKO osiguranja vozila i putnika
- u drugim slučajevima uz Vaš pristanak

Vaši se podaci obrađuju u skladu s navedenim propisima neovisno o vrsti poslovne suradnje (korisnik naših usluga, kupac, osoba ovlaštena za zastupanje, primatelj leasinga, korisnik kredita, osiguranik/ugovaratelj osiguranja, dobavljač, poslovni partneri,...), te uključuju, ali se ne ograničavaju na slučajeve osobnih podataka koje ste nam dostavili u bilo kojem Vašem zahtjevu; pisanim, usmenim ili elektroničkim putem, obrascu o stvarnom vlasniku, obrascu o poslovnom subjektu, kupoprodajnom ugovoru, ponudi (predračunu), radnom nalogu, prijavi testne vožnje ili ugovoru o osiguranju.

Svaka daljnja obrada podataka po navedenim osnovama dopuštena su samo u svrhe koje su podudarne s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, te u takvom slučaju nije potrebna posebna pravna osnova obrade. Ukoliko je pravna osnova za obradu predviđena pravom Europske unije ili Republike Hrvatske, ista predstavlja zakonitu osnovu za daljnju obradu podataka.

3.1. Dužnosti i obveze pri prikupljanju podataka u skladu s pravnom regulativom
Prije sklapanja ugovornih odnosa, za vrijeme njegova trajanja, te po njegovom prestanku, dužni smo obrađivati neke Vaše podatke u svrhu propisanih izvještavanja nadležnih nadzornih tijela i javnih ustanova. U skladu s navedenim, u cilju odgovornog poslovanja društva i poštenog financijskog izvještavanja, imamo legitiman interes obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu izvještavanja, revizije, te vođenja knjigovodstvenih evidencija sukladno važećim računovodstvenim propisima i međunarodnim knjigovodstvenim standardima.

Posebnu pozornost pridajemo usklađivanju s pravnom regulativom kojom se reguliraju Vaša prava, kao korisnika naših usluga (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o potrošačkom kreditiranju, Zakon o osiguranju, Opća uredba o zaštiti podataka). U tom se smislu neki Vaši podaci mogu obrađivati s ciljem zaštite Vaših vlastitih interesa. Zakonske obveze društva uključuju i obvezu arhiviranja dokumentacije ispitanika, te adekvatne pohrane podataka na sigurnim sustavima obrade s ciljem ispunjenja zakonskih obveza za arihviranje i pohradnu podataka.

U skladu sa važećim Zakonom o suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma, primate na znanje da u određenim slučajevima, u djelu u kojem je naše društvo obveznik Zakona, Vaši podaci mogu biiti iskorišteni za provođenje dubinske analize i identifikacije stvarnog vlasnika stranke, te utvrđivanja činjenice da li ste politički izložena osoba (preslike osobnog dokumenta, izvodi iz javnih registara, te informacije o porijeklu novca, potvrde o transakciji). Navedena se provjera može odnositi na Vaš identitet, identitet osoba ovlaštenih za zastupanje, stvarnih vlasnika, jamaca i njihovih opunomoćenika, a uključuje procjenu prirode poslovnog odnosa koji uspostavljamo, utvrđivanje porijekla sredstava, te kontinuirani nadzor našeg poslovnog odnosa ukoliko je procjenjen visok rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

4. Prava i interesi društva
Motor Teh. Auto d.o.o. zadržava pravo s osnove obrane legitimnih interesa Društva, prije, za vrijeme, a i nakon prestanka ugovornog odnosa zaštiti svoja dospjela, a nenaplaćena potraživanja, te poduzeti legitimne i zakonske mjere za naplatu svojih potraživanja (obradu solemniziranih instrumenata osiguranja plaćanja, obradu u svrhu pokretanja ovršnih postupaka i obrane pravnih zahtjeva, obradu u svrhu zaštite naše imovine). Prilikom utvrđivanja ovih okolnosti koristimo se i javno dostupnim izvorima informacija (e-oglasna ploča Ministarstva pravosuđa, portala za pravne i poslovne informacije, jedinstvenog registra računa i slično).

U takvim okolnostima, Vaši podaci mogu biti prosljeđeni Financijskoj agenciji, javnim bilježnicima, nadležnim tijelima, te u slučaju obustava po platnom nalogu i Vašem poslodavcu. Ako ne ispunite svoju novčanu obvezu u ugovorenom roku, dužni smo Vaše podatke dostaviti i Poreznoj upravi.

5. Privola
Za svrhe koje nisu pokrivene zakonskom osnovom ili našim legitimnim interesom utvrđenim testom balansa ili ispunjenjem ugiovorne obveze, prije obrade Vaših podatka, naši će Vas djelatnici zatražiti pisanu privolu sa specifikacijama točne svrhe obrade podataka, njihovom kategorijom, primateljima, te pravom na opoziv. Vaše je pravo takvu privolu u svakom trenutku opozvati, nekon čega se Vaši podaci više neće upotrebljavati u navedene svrhe.

5.1. Komunikacija
U svrhu obnove isteklih ugovora (police osiguranja, jamstva, poslovno-tehnička suradnja) kao i obavijesti o terminima na zahtjev društvo ima legitiman interes kontaktirati Vas za možebitnu obnovu ili zaključenje novog ugovora, koristeći pritom podatke koje ste nam stavili na raspolaganje prilikom sklapanja incijalnog ugovora. Legitimni interes u tom smislu predstavlja i anketiranje Vašeg zadovoljstva, (iako nam to nije praksa), kako bi poboljšali našu međusobnu suradnju. Za obavljanje ovih kontakata potrebna privola nam nije potrebna. Međutim, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na gore opisane načine bez navođenja razloga otkaza, te se više Vaši podaci neće obrađivati u navedenu svrhu.

5.2.Prijenos podataka trećim osobama
Ugovornim izvršiteljima obrade naše će društvo staviti na raspolaganje samo nužne osobne podatke potrebni za izvršenje njihovih usluga u naše ime, temeljem sklopljenih Ugovora o obradi podataka. Pod trećim osobama smatraju se društva za pružanje IT usluga, društva za korisničku podršku, odvjetnička i revozorska društva, sudske procjenitelje. Analogno naše društvo u svojstvu ugovornog izvršitelja obrade za druge voditelje, vodeći se istim načelima razmjenjuje Vaše osobne podatke s drugim voditeljima obrade osobnih podataka, kojima ste dostavili Vaše podatke (Osiguravatelji, Kartične kuće, Kreditne i bankarske institucije, Leasing društva).

5.3. Razdoblje pohrane podataka
Svi Vaši podaci na temelju kojih je moguće izvršiti identifikaciju pohranjivat će se u ograničenom vremenskom razdoblju, po čijem će isteku biti trajno brisani ili anonimizirani u skladu sa zakonskim propisima (podaci za zaključenje ugovora nakon 5 godina, knjigovodstveni podaci nakon 11 godina ). Osobni podaci prikupljeni temeljem privole brišu se trenutkom njezina povlačenja, osim u slučaju kada postoji druga pravna osnova za obradu. Navedeni rokovi ne odnose na slučajeve, u kojima je naše društvo pokrenulo postupak prisilne naplate ili drugi sudski postupak. Navedena kategorija podataka podliježe brisanju po okončanju postupka ili zastari.

6. Vaša Prava
Vezano uz obradu osobnih podataka, možete koristiti sljedeća prava:
- Pravo na pristup osobnim podacima: Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri, pod uvjetom da je ispitanikov identitet nedvojbeno utvrđen.
- Pravo na ispravak: Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu nadopunu davanjem dodatne izjave i pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen.
- Pravo na brisanje: Ukoliko dokažete da razlozi iz kojih se obrađuju Vaši osobni podaci više nisu dopustivi, potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili razumni pod dotičnim okolnostima, odgovarajući osobni podaci će bit brisani, ukoliko to ne brane važeći pravni propisi, ili se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose odnosno ako su nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
- Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo zatražiti privremeno blokiranje obrade osobnih podataka, ako osporavate točnost osobnih podataka te je to nužno radi provjere točnosti osobnih podataka ispitanika, ili obrada nije dopuštena, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka, odnosno ako više ne trebamo Vaše podatke, ali ih Vi tražite radi ostvarivanja pravnih zahtjeva, te ukoliko ste uložili prigovor sukladno tč. 6.6. ove Izjave te očekujete našu potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše posebne razloge. Ovakvo ograničenje obrade ipak se ne odnosi na: pohranu osobnih podataka, odnosno ako su osobni podaci nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe. Za vrijeme ograničenje obrade osobnih podataka, pa dok ograničenje obrade ne bude ukinuto, predmetni podaci se mogu obrađivati samo na temelju Vaše privole.
- Pravo na prenosivost podataka: Možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.
- Pravo na podnošenje prigovora: Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga odnosećih na Vaše interese te temeljna prava i slobode na one obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas te koje obrade se temelje na legitimnom interesu voditelja obrade. Dužni smo Vam tada dostaviti obavijest o tome nadilaze li, po provedenom ispitivanju, legitimni interesi voditelja obrade Vaše posebne razloge te ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše posebne interese, prava i slobode ili zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, i dalje ćemo obrađivati iste podatke u odnosnu svrhu, u protivnom, više nismo ovlašteni obrađivati iste podatke u konkretnu svrhu.
- Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatsko ili europsko pravo o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja. Vama, naravno, pripada i pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka odnosno nadzornom tijelu unutar EU.
- Zloporaba prava: Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja.

Navedena prava možete ostvarivati izravno upućivanjem poruke elektroničke pošte kontakt podatke navedene u Točki 2. ove Izjave.

7. Mrežna stranica
Našu mrežnu stranicu www.suzukipula.com možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice.

Prilikom korištenja naše Internet stranice mogu se pohraniti podatci iz različitih sigurnosnih razloga (cookies ili hrv. kolačići). Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Navedeni podaci mogu se koristiti u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimnost svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati.

7.1. Cookies (kolačići)
Ova mrežna stranica koristi ''cookies'', u daljnjem tekstu ''kolačiće''. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge.

Kolačići su male tekstne datoteke kojima se koriste internetske stranice kako bi unaprijedile korisničko iskustvo. Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje. Ove stranice koriste različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih strana koje se prikazuju na našim stranicama. Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: www.suzukipula.com

Na pojedinim stranicama koje su dijelom navedene domene moguće je upisati Vaše osobne podatke (Upitnik o ponudi, rezervaciji termina servisa, probnih vožnji i slično). Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.